Wykorzystanie biletów okresowych w komunikacji miejskiej - zakupionych do dnia 11 marca 2020 r.

Osoby, które z powodu stanu epidemii koronawirusa nie mogły skorzystać z komunikacji miejskiej od 16.03.2020 r. zgodnie z przeznaczeniem tj.  uczęszczać do szkół, a miały wykupiony bilet okresowy –  od 05 czerwca 2020 r. mogą zgłaszać się: osobiście do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku, ul. Łukasiewicza 8,  telefonicznie pod nr (87) 610 31 27  lub drogą elektroniczna na adres r.galicki@mzk.elk.pl - w celu przedłużenia okresu ważności tych biletów biletu, z zachowaniem ciągłości, na zasadach, jak niżej:

    osoby przystępujące do egzaminu maturalnego mogą wykorzystać przedmiotowy bilet najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.,

    pozostali uczniowie, jeżeli nie wykorzystali biletu na powyższych zasadach, będą mieli przedłużony bilet automatycznie od momentu otwarcia szkół,

    osoby pracujące, które z powodu zawieszenia działalności gospodarczej lub zamknięcia zakładu pracy, również nie mogły korzystać z tego transportu publicznego, mają możliwość zgłaszania się jak wyżej, w celu rozpatrywania wniosków.

Podczas korzystania z komunikacji miejskiej trzeba będzie posiadać przedmiotowy bilet zakupiony w miesiącu marcu oraz potwierdzenie ważności biletu wystawione przez „MZK” Sp. z o. o. w Ełku,  celem jego okazania przy kontroli biletów.

Reklamacja wskazanych biletów będzie następowała zgodnie z uchwałą nr XVI.173.16 Rady Miasta Ełku z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia cen        za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy.