Deklaracja dostępności serwisu „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku

„Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku www.mzk.elk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • na stronie znajdują się dokumenty PDF, które powstały w trakcie skanowania dokumentów,
  • nieczytelne  przez  czytniki  ekranu  dokumenty  PDF  użytkownicy  mogą  rozpoznać narzędziem OCR.

2. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Przegląd i aktualizacja deklaracji dnia: 2021-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Rafałem Galickim, e-mail: r.galicki@mzk.elk.pl, tel. +48 (87) 73-26-708.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, „Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Spółka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 


Dostępność architektoniczna

Budynek główny adres:
„Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku , 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8

Budynek „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku posiada jedną kondygnację i  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest przy ulicy Łukasiewicza 8.

Do „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku  można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:  
– przystanek Nr 61 przy ul. Łukasiewicza (kierunek od ul. Sikorskiego), linie nr 11 i 14,
– przystanek Nr 35 przy ul. Łukasiewicza (kierunek od ul. Suwalskiej), linia nr 14.

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku prowadzącą od usytuowanej przy ulicy Łukasiewicza  bramy wjazdowej, oznakowaną drogą.

Przed wejściem do budynku usytuowany jest parking dla interesantów. 

Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na poziomie chodnika i posiadają oznakowany próg o wysokości 2 cm, który nie powinien stanowić przeszkody dla przejazdu wózka inwalidzkiego. Dalej kierujemy się korytarzem na wprost do Sekretariatu (pokój nr 8, podobnie jak przy wejściu, oznakowany próg o wysokości 2 cm), gdzie można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach. Korytarz ma szerokość ponad 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. Przed wejściem do Sekretariatu, po prawej stronie znajdują się dostępne
z poziomu korytarza pokoje nr 6 – sprzedaż biletów i nr 7 – kasa.

Pozostałe, dostępne dla interesantów pomieszczenia, w tym dwie łazienki,  posiadają oznakowane progi o wysokości 9 cm, które mogą stanowić utrudnienie dla przejazdu wózka inwalidzkiego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

„Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku nie posiada środków wspierających komunikowanie się, o których mówi ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243).


Aplikacje mobilne

„Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku  udostępnia dane do modułu aplikacji miejskiej: Ełk, Mazury, Pojezierze Ełckie:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.pojezierze.elckie
 
Informacje publikowane na mediach społecznościowych „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku  takich jak:
https://www.facebook.com/MZK-EŁK-spółka-z-oo

są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.


Załączone pliki: