Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w kolorystyce wg dostarczonego wzoru.

data zamieszczenia: 18.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

„MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI” SP. Z O.O. W EŁKU
19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 8
Regon 280183012
NIP 8481775574
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.elk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: komunalna spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w kolorystyce wg dostarczonego wzoru.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą
w kolorystyce wg dostarczonego wzoru.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak, do wartości 50%.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121400-5 Autobusy niskopodłogowe
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Dostawa pojedynczo: pierwszy autobus w terminie do dnia 08.09.2015r., drugi do 22.09.2015r., trzeci do 06.10.2015r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy dostawy używanych autobusów komunikacji miejskiej i udokumentuje, że zostały wykonane one z należytą starannością.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
– wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ,
– aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
– aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
– wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)
Inne dokumenty:
– wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,
– pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym
rejestrze.
III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zamówienie sektorowe poniżej 414.000 EURO – progu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1649) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma tu zastosowanie Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień publicznych dostępny na stronie www.mzk.elk.pl .
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności:
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do wykonania określonych czynności, zmiana danych teleadresowych określonych niniejszą umową,
3) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy pod warunkiem, że wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne lub prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (SIWZ): www.mzk.elk.pl
IV.4.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można także odebrać w siedzibie zamawiającego w Ełku, ul. Łukasiewicza 8
IV.4.3) Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów są :
Eligiusz Wiloch – tel. 87 610 31 27 oraz
Michał Kwiatkowski – tel. 87 621 18 71
IV.4.4) Miejsce oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w Ełku,
ul. Łukasiewicza 8 – sekretariat, w terminie do dnia 30.06.2015 r. do godz. 10.00.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.06.2015 r. o godz. 10.15. w siedzibie „Miejskiego Zakładu Komunikacji” Sp. z o.o. w Ełku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Prezes Zarządu

Zbigniew Chojnowski

 

 

 

Załączone pliki:

ogloszenie-3autobusy-czerwiec2015.pdf

siwz-3autobusy-czerwiec2015.pdf

mzk-zal-nr-6-wzor-powloki.pdf